Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Radiology4U:  Radiology4U v.o.f. met beperkte aansprakelijkheid , ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63967529 , welke tot doel heeft het verzorgen van cursussen en/of uitwisselen van kennis en informatie.

2. De Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Radiology4U onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst dan wel waarmee Radiology4U een overeenkomst heeft gesloten.

3. De Overeenkomst: de opdracht van een Opdrachtgever aan Radiology4U om een cursus, een andere bijeenkomst te verzorgen, dan wel andere dienst te verlenen.

4. Deelnemer(s): de door opdrachtgever opgegeven persoon/personen, dan wel de personen die zichzelf opgeven bij Radiology4U voor deelname aan een door Radiology4U verzorgde cursus of andere verzorgde bijeenkomst.


Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen, opdrachten en op alle overeenkomsten gesloten tussen Radiology4Uen  de Opdrachtgever en/of Deelnemer(s).

2. De algemene voorwaarden van Radiology4U zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd. 

3. Door het sluiten van een overeenkomst of aanmelding, aanvaarden de Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Dergelijke afwijkingen gelden alleen voor de betreffende overeenkomst en niet voor overeenkomsten die later worden gesloten.

5. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Radiology4U en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 

1. Alle door Radiology4U uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is opgenomen waarbinnen de offerte geldig is. Verder verliezen offertes de geldigheid indien de periode tussen acceptatie van de offerte en de uitvoering van de opdracht door Radiology4U minder dan 6 maanden bedraagt. 

2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever van Radiology4U een opdracht bij Radiology4U plaatst, of een deelnemer zich aanmeldt voor een cursus of andere activiteit van Radiology4U, en Radiology4U deze opdracht schriftelijk of per mail heeft bevestigd.

3. Bedragen die worden genoemd in de stukken opgesteld door Radiology4U zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.


Artikel 4 - Terbeschikkingstelling van informatie door de deelnemer 

1. De deelnemer is gehouden alle gegevens, welke organisator overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.

2.  Informatie die door de deelnemer gedeeld wordt met de organisator of onder verantwoordelijk van de organisator handelende derden, zal met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld. 


Artikel 5: Betaling 

1.  Betaling van de facturen van Radiology4U dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en),doch uiterlijk  binnen dertig dagen na factuurdatum.  Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door organisator aangewezen bankrekening.

2. Indien deelnemer of opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, is organisator gerechtigd, nadat hij deelnemer of opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van organisator, vanaf de vervaldag deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, proceskosten, en juridische kosten die organisator maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer of opdrachtgever. 

4. Radiology4U heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Radiology4U is bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen in de Overeenkomst op te schorten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Radiology4U is ontvangen. 

5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Radiology4U gerechtigd om van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst


Artikel 6: Annulering 

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een congres, cursus of andere bijeenkomst heeft Radiology4U altijd het recht deze te annuleren en een (nadere) aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien de Opdrachtgever het programma voor een congres, cursus of andere bijeenkomst niet rond krijgt, gelden de volgende leden van dit artikel bij annulering .

2. De Opdrachtgever is bij geheel of gedeeltelijke annulering gehouden alle kosten van Radiology4U  en/of alle kosten voor derde(n) te voldoen, waaronder de kosten ten behoeve van personeel, diensten of goederen van derden. 

3. Wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever aan Radiology4U naast het hiervoor in de lid 2 verschuldigde, eveneens administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten bedragen 5% van het totaal van de overeengekomen vergoeding met Radiology4U 

4. Geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van de ontvangst van de aangetekende brief door Radiology4U. 

5. Het is deelnemer alleen toegestaan de overeenkomst te doen overgaan op een andere (rechts)persoon na overleg met en toestemming van Radiology4U.

6. Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt bij start van de training. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van de deelnemer, zal organisator door deelnemer aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst restitueren binnen 14 dagen. Het restitutiebedrag zal met 50 euro administratiekosten worden verminderd wanneer de annulering buiten de bedenktermijn heeft plaatsgevonden.

7. Wanneer deelnemer (buiten de bedenktermijn) minder dan 30 dagen voor aanvang van de training waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering, dan is de deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan organisator.

8. Organisator behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven te wijzigen, voor zover deze wijzigingen redelijk en billijk geacht kunnen worden.

 

Artikel 7: Opschorting en ontbinding 

1. Radiology4U kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst met de Opdrachtgever  of deelnemer beëindigen indien: 

  • De Opdrachtgever of deelnemer surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd; 
  • De Opdrachtgever of deelnemer zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest; 
  • De Opdrachtgever of Deelnemer(s) één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen (of), nadat Radiology4U  bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft. 

2. Radiology4U heeft, indien de Opdrachtgever of deelnemer tekort komt in enige betalingsverplichting jegens radiology4U of indien Radiology4U redelijkerwijs mag verwachten dat de Opdrachtgever of deelnemer zal tekort schieten in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Radiology4U, het recht: 

  • van de Opdrachtgever in overeenstemming met artikel 5 lid 5 van deze algemene voorwaarden voor alle lopende Overeenkomsten zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; 
  • de verplichting uit de Overeenkomst met de Opdrachtgever -zowel die waarop de tekortkomingen in de betalingsverplichting betrekking heeft, als alle Overeenkomsten tussen Radiology4U en de Opdrachtgever - op te schorten onverminderd het recht gelijktijdige zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; 
  • het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3.Radiology4U heeft voorts het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Radiology4U na het sluiten van de Overeenkomst duidelijk wordt dat tijdens de Bijeenkomst schade kan worden toegebracht aan eigendommen van Radiology4U of aan personen  ,of indien wordt verwacht dat de openbare orde zal worden verstoord. 


Artikel 9: Overmacht 

1. Onder overmacht aan de zijde van Radiology4U wordt in deze algemene voorwaarden verstaan  elke van de wil van Radiology4U onafhankelijke omstandigheid-ook al was deze ten tijde van tot stand komen  van de Overeenkomst reeds te voorzien-die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar onder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, branden andere ernstige storingen in het bedrijf van Radiology4U of bij derden die Radiology4U heeft betrokken in het kader van de Overeenkomst, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de Overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Radiology4U ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van  verhindering van uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Radiology4U gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op  te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

2. Indien Radiology4U bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen,  is zij gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

3. De Opdrachtgever zal zich in ieder geval niet op overmacht van zijn zijde kunnen beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden. 


Artikel 9: Aansprakelijkheid 

1. Radiology4U is nooit aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze algemene voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, andere bedrijfsschade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever. 

2. Radiology4U is voorts ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (stroom)storing, het  slecht functioneren van ter beschikking gestelde diensten, of het ongeschikt zijn of worden van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte zalen of ruimten. In alle gevallen zal de aansprakelijkheid van het Radiology4U niet verder gaan dan het op een ander tijdstip opnieuw beschikbaar stellen van apparatuur en benodigd personeel voor het zo mogelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever dient de derde dienaar het oordeel van Radiology4U tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zelf aan te spreken. 

3. Radiology4U zal de hem toevertrouwde materialen zoals videobanden, films, documenten en andere materialen met grote zorg behandelen. Radiology4U sluit echter iedere aansprakelijkheid voor beschadiging dan wel het verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen, door welke oorzaak dan ook, uit, behoudens in geval van opzet of grove schuld. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare zaken dient te worden gewerkt, is de Opdrachtgever verplicht deze voor eigen rekening verzekerd te hebben en te houden.  

4.Indien Radiology4U onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1 tot en met 10.3 toch aansprakelijk is dan geldt dat de aansprakelijkheid van Radiology4U in alle gevallen beperkt is tot de schade, die is verzekerd onder haar aansprakelijkheidsverzekering, en het bedrag dat door de verzekeraar in het specifieke schadevoorval wordt uitgekeerd, minus het bedrag aan eigen risico. Radiology4U is niet verplicht een beroep op haar aansprakelijkheidsverzekering te doen, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden. Indien Radiology4U geen aanspraak kan maken op haar aansprakelijkheidsverzekering of de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, dan is aansprakelijkheid van Radiology4U in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

5. Radiology4U bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Radiology4U voor alle schade en kosten die voortvloeien uit aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, welke aanspraken verband houden met de Overeenkomst en het deelnemen of uitvoeren van een Bijeenkomst. 

7. De Opdrachtgever vrijwaart Radiology4U tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door Radiology4U ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten diensten. 

8. Deelnemer wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten.

9. In  het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

10. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Radiology4 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Artikel 10: Informatieverstrekking 

De Opdrachtgever is gehouden Radiology4U tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijker wijze in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn. 


Artikel 11: Vergunningen 

Alle voor de Bijeenkomst benodigde vergunningen dienen door de Opdrachtgever te worden aangevraagd. De Opdrachtgever draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de vergunning(en). 


Artikel 12: Vertrouwelijkheid 

1. Beide partijen verplichten zich de vertrouwelijkheid in acht te nemen bij de omgang met gegevens die schade kunnen veroorzaken aan de Opdrachtgever of diens relaties bij kennisname van die gegevens door derden, dit op straffe van betaling van de schade inclusief gemaakte kosten. 

2. Adressen welke door Radiology4U en de Opdrachtgever aan elkaar beschikbaar worden gesteld voor mailing en promotie zijn slechts beschikbaar voor uitvoering van de Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen. Beide partijen krijgen de beschikking over de adressen van Deelnemer(s). 


Artikel 13: Uitvoeringsrechten 

De Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het verkrijgen van de benodigde licenties voor (collectieve) rechten van de betreffende organisaties en voor het afdragen van daar aan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten. 


Artikel 14: Klachten en geschillen 

1. Een klacht of geschil dient schriftelijk bij Radiology4u te worden ingediend (info@radiology4u.com).

2. Op een klacht of geschil wordt binnen 4 weken gereageerd.

3. Klachten of geschillen worden binnen vastgestelde termijnen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer men uitsluitsel kan verwachten.  

4. Een klacht of geschil zal vertrouwelijk worden behandeld.

5. Mochten we er samen toch niet uitkomen dan verwijzen wij u naar de onafhankelijke derde partij: Vergaderhamers hetgeen een initiatief is van de Stichting Kwaliteitsregelingen Congres- en Vergaderbranche  (info@vergaderhamers.nl).

De uitspraak van deze partij is bindend voor beide partijen.

6. Eventuele klachten worden gearchiveerd.


Artikel 15: Toepasselijk recht 

Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Radiology4U is Nederlands recht van toepassing. 

Vlijmen, september 2019.